Styl życia

Jak przetrwać pierwszą randkę?

 Tekst: Iga Litwin­czuk Pierw­sza rand­ka to zawsze jed­na wiel­ka nie­wia­do­ma. Ostat­nio zapy­ta­no mnie, czy potra­fię sobie wyobra­zić, jak to jest czy­tać „Romeo i Julie“ i do same­go koń­ca nie wie­dzieć jak się skoń­czy? Szcze­rze mówiąc…

Więcej