Zdrowie

Czy kuskus jest zdrowy?

Kuskus jest pro­duk­tem uwiel­bia­nym głów­nie za to, że jego przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je zale­d­wie kil­ka chwil, syci i jest deli­kat­ny w sma­ku. Czy moż­na jed­nak posta­wić znak rów­no­ści zesta­wia­jąc go z inny­mi kasza­mi? Czy jest on kaszą?…

Więcej