Dzieci

Co warto czytać dzieciom? cz. I

Do tego, że war­to czy­tać dzie­ciom nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Świat przed­sta­wio­ny w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej roz­wi­ja wyobraź­nię malu­cha, kształ­tu­je jego nawy­ki i uczy popraw­nych wzo­rów zacho­wa­nia. Kształ­tu­je tak­że emo­cje – licz­ne przy­go­dy boha­te­rów wywo­łu­ją na twa­rzy dziec­ka cały wachlarz emo­cji, od rado­ści i uśmie­chu, po wzru­sze­nie i smu­tek. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka pro­po­zy­cji ksią­że­czek, któ­re ze wzglę­du na swo­ją treść i świet­ne ilu­stra­cje, zasłu­gu­ją na uwa­gę. W pierw­szej czę­ści sku­pi­my się na pol­skich publi­ka­cjach odpo­wied­nich dla dzie­ci w wie­ku od 2 do 4 lat.

Więcej