ModaNewsroom

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio. Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka…

Więcej
ModaMust have

ŚWIATECZNA KOSZULA- PROPOZYCJE OD VERS-24

Świę­ta coraz bli­żej, jesz­cze kil­ka dni dzie­li nas od sym­bo­licz­nej ‘pierw­szej gwiazd­ki’ i kola­cji wigi­lij­nej. To wyjąt­ko­wy dzień, dla­te­go war­to zadbać o odpo­wied­nią opra­wę. Oprócz pięk­ne­go drzew­ka i przy­sma­ków na sto­le, liczy się tak­że to…

Więcej