Zdrowie

Czy kawa jest szkodliwa?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24   Uwiel­bia­na za zapach, smak i pobu­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści. Dla nie­któ­rych jest prio­ry­te­tem zaraz po prze­bu­dze­niu. Czy jest jed­nak bez­piecz­na dla nasze­go zdro­wia? W kawie znaj­du­je się ponad 700 sub­stan­cji chemicznych…

Więcej