MakijażUroda

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

Gdy w lip­cu tego roku ofi­cjal­nie ogło­szo­no nawią­za­nie współ­pra­cy mię­dzy dwie­ma naj­więk­szy­mi fran­cu­ski­mi mar­ka­mi, w świe­cie mody i uro­dy zawrza­ło. Zapo­wie­dzia­no wów­czas, iż ofi­cjal­na pre­mie­ra limi­to­wa­nej kolek­cji kosme­ty­ków do maki­ja­żu KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris odbędzie…

Więcej