Wywiady

Dzień z... Joanną Sikorską

Mło­da pro­jek­tant­ka z duszą arty­sty. Reali­zu­je się zarów­no w pro­jek­to­wa­niu ubio­ru, jak i w sztu­ce i malo­wa­niu. Jak sama mówi, to co two­rzy to bar­dziej kostiu­my niż komer­cyj­ne ubra­nia. Już szu­ka miej­sca w War­sza­wie, by…

Więcej