Wywiady

Jakub Gierszał. Drogą nie na skróty

Tak ide­ali­stycz­ne podej­ście do zawo­du jest dziś wśród mło­dych akto­rów rzad­ko­ścią. Do tego wiel­ki talent, któ­ry spra­wia, że wia­ry­god­ny pozo­sta­je w skraj­nie odmien­nych rolach. Z Jaku­bem Gier­sza­łem roz­ma­wiam o war­to­ści kina, prze­kra­cza­niu wła­snych barier oraz…

Więcej