Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Jak znosić krytykę?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: pixabay.com Pra­ca potra­fi dać w kość, a wła­ści­wie oso­by, z któ­ry­mi spę­dza się kil­ka­dzie­siąt godzin w tygo­dniu. Szef nie zawsze pochwa­la, jego rola to zmo­ty­wo­wać cię tak, byś zacho­wa­ła entu­zjazm i ener­gię…

Więcej