Styl życia

Gdy sztuka spotyka technologię - iRobot x Anna Halarewicz

Też nie wyobra­ża­cie sobie już bez nie­go domo­wych porząd­ków? A gdy­by tak połą­czyć jego funk­cjo­nal­ność z nie­zwy­kłym sty­lem? Naj­now­sza wer­sja robo­ta odku­rza­ją­ce­go Room­ba s9+ to nie­zwy­kłe połą­cze­nie sztu­ki i tech­no­lo­gii – urzą­dze­nie wraz ze stacją…

Więcej