Styl życia

Gdy sztuka spotyka technologię – iRobot x Anna Halarewicz

Też nie wyobrażacie sobie już bez niego domowych porządków? A gdyby tak połączyć jego funkcjonalność z niezwykłym stylem? Najnowsza wersja robota odkurzającego Roomba s9+ to niezwykłe połączenie sztuki i technologii – urządzenie wraz ze stacją dokującą zostało bowiem ozdobione odręcznymi grafikami polskiej ilustratorki – Anny Halarewicz.

Tym razem ten nie­zwy­kły robot odku­rza­ją­cy zosta­nie prze­ka­za­ny na licy­ta­cję, z któ­rej dochód tra­fi na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Ale po krót­ce: dla tych, któ­rzy jesz­cze nie wie­dzą, iRo­bot to pro­du­cent naj­po­pu­lar­niej­szych robo­tów sprzą­ta­ją­cych na świe­cie. Nie­mal od same­go począt­ku dzia­łal­no­ści fir­my przy­świe­ca jej cel two­rze­nia pro­duk­tów nio­są­cych real­ną pomoc. Obec­ne w Pol­sce od 2019 roku dzię­ki auto­ry­zo­wa­ne­mu impor­te­ro­wi i dys­try­bu­to­ro­wi – spół­ce DLF – iRo­bot poma­ga rów­nież w inny sposób.

W tym roku orga­ni­za­tor akcji zapro­sił do współ­pra­cy  nie­zwy­kle cenio­ną ilu­stra­tor­kę mody – Annę Hala­re­wicz. Co wię­cej, na efekt koń­co­wy pro­jek­ty będą mie­li wpływ tak­że fani mar­ki iRo­bot w Pol­sce. A wszyst­ko to dzię­ki moż­li­wo­ści gło­so­wa­nia na jed­ną z trzech pro­po­zy­cji autor­ki za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych fir­my. Anna Hala­re­wicz przed­sta­wi­ła trzy wyjąt­ko­we pro­jek­ty, dając szan­sę  na pod­ję­cie decy­zji tak­że odbior­com. Zwy­cięz­ca wizja oka­za­ła się nie lada wyzwa­niem dla ilu­stra­tor­ki – a wszyst­ko to za spra­wą line­ary­zmu gra­fi­ki, któ­ry impli­ko­wał koniecz­ność sku­pie­nia się na szcze­gó­łach. Hala­re­wicz sta­wia w  swo­ich pra­cach przede wszyst­kim na wize­ru­nek kobiet oraz ich emo­cje. To dla­te­go wizja iRo­bo­ta Room­ba s9+ autor­stwa ilu­stra­tor­ki sta­no­wi kolej­ne dywa­ga­nia nad płcią pięk­ną. Dopeł­nie­niem pro­jek­tu iRo­bot x Hala­re­wicz jest arty­stycz­na sesja foto­gra­ficz­na autor­stwa Arka­diu­sza Bud­kie­wi­cza oraz mate­riał fil­mo­wy, za któ­ry odpo­wia­da Kon­rad Koterba.

Naj­now­szy model kul­to­we­go robo­ta posia­da  ist­ny arse­nał roz­wią­zań, któ­re wyno­szą efek­tyw­ność na wyż­szy poziom, m.in. sen­sor 3D, któ­ry sta­le ana­li­zu­je to, co znaj­du­je się przed robo­tem. A wszyst­ko po to, by jesz­cze lepiej odpo­wia­dać na warun­ki oto­cze­nia i efek­tyw­niej sprzą­tać w rogach. Ponad­to, robot został wypo­sa­żo­ny w wymien­ny, wyso­ce-efek­tyw­ny filtr, któ­ry zamknie w zbior­ni­ku nie­mal 99% czą­ste­czek ple­śni, pył­ków i aler­ge­nów roz­to­czy kurzu. Nie­zwy­kle wygod­nym roz­wią­za­niem, szcze­gól­nie dla aler­gi­ków, jest sta­cja Cle­an Base, któ­ra znaj­du­je się na wypo­sa­że­niu stan­dar­do­wym iRo­bo­ta Room­ba s9+. Dzię­ki niej zapo­mnisz o opróż­nia­niu zbior­ni­ka robo­ta na dłu­gie tygo­dnie, ponie­waż zebra­ne w nim zabru­dze­nia auto­ma­tycz­nie zasy­sa­ne są do insta­lo­wa­ne­go w sta­cji wor­ka. Tech­no­lo­gia iAdapt 3.0 to zaś wygo­da i  efek­tyw­ność poru­sza­nia się, któ­ra odpo­wia­da za nawi­ga­cję iRo­bo­ta Room­ba s9+ w pomiesz­cze­niach. Pod wzglę­dem wygo­dy obsłu­gi waż­na jest tak­że opa­ten­to­wa­na tech­no­lo­gia Imprint Smart Map­ping, dzię­ki któ­rej Room­ba zna roz­kład miesz­ka­nia i lepiej dopa­so­wu­je har­mo­no­gram pra­cy do naszych potrzeb. 

irobot

Pro­duk­ty iRo­bot są sta­le roz­wi­ja­ne, włącz­nie z apli­ka­cją na urzą­dze­nia mobil­ne. Dzię­ki nowej plat­for­mie Genius, apli­ka­cja iRo­bot HOME nie­ustan­nie odda­je w ręce użyt­kow­ni­ków nowe moż­li­wo­ści. Za jej pośred­nic­twem robo­ty z sys­te­mem iAdapt 3.0 są w sta­nie roz­po­znać poszcze­gól­ne meble, tak, aby­śmy mogli wysłać je do pra­cy tyl­ko w ich oko­li­cy. A co naj­lep­sze: to jedy­nie uła­mek moż­li­wo­ści, któ­re zapew­nia­ją iRoboty.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdjęcia/wideo: mate­ria­ły prasowe

 

 

Komentarze

komentarzy