Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?

Otwie­rasz apli­ka­cje Insta­gram. Wol­nym ruchem skro­lu­jesz ekran. Przed ocza­mi zaczy­na­ją wyświe­tlać Ci się kolej­ne zdję­cia. Więk­szość z nich wyglą­da dobrze. Są odpo­wied­nio doświe­tlo­ne, robio­ne w cie­ka­wym miej­scu. Pasu­ją do ogól­nej kon­wen­cji przy­ję­tej przez auto­ra pro­fi­lu.…

Więcej