NewsroomStyl życia

7 przydatnych funkcji Instagrama

Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Insta­gram w zastra­sza­ją­cym tem­pie doga­nia popu­lar­no­ścią i licz­bą użyt­kow­ni­ków, zna­ne­go na całym świe­cie Face­bo­oka. Mają­ca już 5 lat apli­ka­cja, dzia­ła­ją­ca na zasa­dzie: robię kwa­dra­to­we zdję­cie, doda­ję filtr, opi­su­ję, udo­stęp­niam, cze­kam na polu­bie­nia…

Więcej