NewsroomStyl życia

7 przydatnych funkcji Instagrama

Przydatne funkcji Instagrama

Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Insta­gram w zastra­sza­ją­cym tem­pie doga­nia popu­lar­no­ścią i licz­bą użyt­kow­ni­ków, zna­ne­go na całym świe­cie Facebooka.

Mają­ca już 5 lat apli­ka­cja, dzia­ła­ją­ca na zasa­dzie: robię kwa­dra­to­we zdję­cie, doda­ję filtr, opi­su­ję, udo­stęp­niam, cze­kam na polu­bie­nia i nowych fol­lo­wer­sów, sta­ła się nowym medium do pro­mo­cji i rekla­my. Z Insta­gra­ma korzy­sta pra­wie 3 milio­ny Pola­ków. W związ­ku z tym moż­na by pomy­śleć, że wszy­scy wie­dzą jak obsłu­gi­wać to popu­lar­ną i kocha­ną aplikacje.

Poniżej kilka przydatnych funkcji, które z pewnością umilą ci korzystanie z Instagrama.

Przydatne funkcji Instagrama, iphone

1. Sprawdź histo­rię zdjęć, któ­rych lubisz.

Też tak macie, że polu­bi­ły­ście zdję­cie, jakie­goś faj­ne­go pro­fi­lu i póź­niej nie może­cie go zna­leźć? Na szczę­ście Insta­gram pomy­ślał o histo­rii zdjęć, któ­re lubisz. Jedy­ne co musisz w tym wypad­ku zro­bić, to klik­nąć na “Usta­wie­nia”, któ­re są w pra­wym gór­nym rogu, widocz­ne z pozio­mu Two­je­go pro­fi­lu. Następ­nie klik­nij w opcję “Posty, któ­re lubisz” i gotowe!

2. Nie lubisz albo nie uży­wasz któ­re­goś fil­tra? Ukryj go. 

Czę­sto zda­rza się tak, że do obra­bia­nia zdjęć masz np. 5 swo­ich ulu­bio­nych fil­trów, a resz­ta tyl­ko cię dener­wu­je.  Jak zro­bić aby na liście fil­trów zosta­ło tyl­ko 5 two­ich ulu­bio­nych? Pod­czas doda­wa­nia zdję­cia, wystar­czy prze­wi­nąć pasek fil­trów do koń­ca, następ­nie klik­nąć w “Zarzą­dzaj”, a potem już tyl­ko zacząć odzna­czać fil­try, któ­rych nie uży­wa­my lub nam się nie podobają.

 3. Wyślij zdję­cie znajomemu. 

Jeśli chce­my wysłać zdję­cie do swo­jej kole­żan­ki, ale nie chcesz, żeby inna kole­żan­ka to zoba­czy­ła, wystar­czy klik­nąć na strzał­kę pod danym zdję­ciem i wybrać adresata!

4. Pisz wia­do­mo­ści na Instagramie. 

Gdy chcesz wysłać wia­do­mość kole­żan­ce, możesz to zro­bić na Insta­gra­mie. Z pozio­mu głów­nej tabli­cy, naci­śnij ikon­kę w pra­wym gór­nym rogu, a następ­nie naci­ska­jąc “+” rów­nież w pra­wym gór­nym rogu, wybie­rasz “wyślij wia­do­mość” oraz adresata.

5. Ukryj zdję­cie na któ­rym ktoś Cię oznaczył. 

Chcesz mieć idel­ny pro­fil na Insta­gra­mie, bez żad­nych nie­wyj­ścio­wych zdjęć? Nic pro­strze­go! Gdy ktoś cię ozna­czy na takim zdję­ciu, klik­nij w swo­im pro­fi­lu na ikon­kę, gdzie znaj­du­ją się zdję­cie na któ­rych jesteś ozna­czo­na. Wybierz to, któ­re Ci się nie podo­ba i w “opcje zdję­cia” zaznacz “ukryj w profilu”.

 iphone instagram

6. Otrzy­maj powia­do­mie­nia z infor­ma­cją, że ktoś dodał zdjęcie. 

Gdy chcesz być w 100% na bie­rzą­co z aktyw­no­ścią jakie­goś pro­fi­lu np. ulu­bio­nej gwiaz­dy i nie prze­oczyć żad­ne­go zdję­cia, musisz wejść na pro­fil danej oso­by, klik­nąć w usta­wie­nia w pra­wym gór­nym rogu i zazna­czyć opcję “Włącz powia­do­mie­nia o postach”.

7. Spraw­dzaj co lubią znajomi.

Na pew­no nie raz zasta­na­wia­łaś się co lubią lub komen­tu­ją twoi zna­jo­mi na Insta­gra­mie. Aby zaspo­ko­ić swo­ją cie­ka­wość i spraw­dzić listę aktyw­no­ści osób, któ­re obser­wu­jesz klik­nij w ikon­kę powia­do­mień, a następ­nie w opcję „Obser­wo­wa­nie”.

instagram vers24, instagram vers-24

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: VERS-24

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *