Uroda

Hydrolaty – w czym tkwi ich moc?

Nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści hydro­la­tów doce­nią nie tyl­ko kosme­to­lo­dzy. Coraz czę­ściej poja­wia­ją się one tak­że w naszych domo­wych toa­let­kach, głow­nie ze wzglę­du na to, że ich sto­so­wa­nie jest bez­piecz­ne dla każ­de­go rodza­ju skó­ry. Hydro­la­ty naj­czę­ściej nazy­wa­ne są…

Więcej