ModaZOOM ON

HORST P. HORST – o legendzie fotografii, mody i sztuki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: fashionindustryarchive.com, seroword.com, pinterest.com Wła­ści­wie Horst Paul Albert Bohr­mann – ame­ry­kań­ski foto­graf nie­miec­kie­go pocho­dze­nia, dzia­ła­ją­cy głów­nie w dru­giej poło­wie XX wie­ku. W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej karie­ry współ­pra­co­wał z fran­cu­skim, bry­tyj­skim oraz ame­ry­kań­skim wyda­niem Vogue oraz wykonał…

Więcej