ModaNewsroom

H&M CLUB JUŻ OD 4 MAJA W POLSCE

H&M Club, nowy pro­gram lojal­no­ścio­wy dla klien­tów mar­ki H&M, two­rzy inspi­ru­ją­cy świat mody, sty­lu i korzy­ści. Od eks­klu­zyw­nych wyda­rzeń po spe­cjal­ne usłu­gi, H&M Club pozwa­la rów­nież na śle­dze­nie dedy­ko­wa­nych ofert oraz dostar­cza wie­lu nowych i eks­cy­tu­ją­cych infor­ma­cji zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kom. H&M Club jest czę­ścią apli­ka­cji H&M do pobra­nia na smart­fo­ny (Andro­id & IOS). Wska­zów­ki doty­czą­ce insta­la­cji dostęp­ne na stro­nie hm.com. Od 4 maja tego roku H&M Club star­tu­je na ryn­ku pol­skim.

Więcej