logo_amperserif

Każ­dy klu­bo­wicz ma moż­li­wość zbie­ra­nia punk­tów przy każ­do­ra­zo­wo zro­bio­nych zaku­pach, gdzie 1 punkt rów­na się 1 zło­tów­ce, a następ­nie ich wymia­ny na nagro­dę. Uczest­nic­two w klu­bie jest bez­płat­ne. Człon­ko­wie klu­bu są na bie­żą­co infor­mo­wa­ni o ofer­tach spe­cjal­nych, zapro­sze­niach i modo­wych inspi­ra­cjach poprzez H&M Club New­slet­ter oraz Club News.

Wyjazd na festi­wa­le Coachel­la oraz Roskil­de, wyciecz­ka dla dwóch osób na pokaz kolek­cji pro­jek­tan­ta w Nowym Jor­ku, kola­cja w mod­nej restau­ra­cji, zwie­dza­nie naj­waż­niej­szych obiek­tów, dedy­ko­wa­ne zaku­py ze sty­li­stą, udział w przed­pre­mie­ro­wych, eks­klu­zyw­nych zaku­pach kolek­cji pro­jek­tan­ta oraz wie­le innych eks­cy­tu­ją­cych moż­li­wo­ści – to wszyst­ko, i wie­le wię­cej, tyl­ko w H&M Club.

 

Jeste­śmy dum­ni, że H&M Club jest już dostęp­ny w Pol­sce – wie­my, że nasi klien­ci nie mogli się go docze­kać. Naszym celem jest nagra­dza­nie lojal­nych klien­tów oraz ofe­ro­wa­nie im wyjąt­ko­wych i nie­po­wta­rzal­nych ofert, łatwo dostęp­nych dzię­ki apli­ka­cji H&M Club,” mówi Ralf Wein, Coun­try Mana­ger H&M Pol­ska.

H&M Club to i inno­wa­cyj­ny i wyjąt­ko­wy kon­cept pro­gra­mu lojal­no­ścio­we­go, a Pol­ska jest jed­nym z pierw­szych 6 wio­dą­cych ryn­ków H&M, gdzie będzie on dostęp­ny. Obec­nie pro­gram funk­cjo­nu­je w Austrii, Holan­dii, Niem­czech, Fin­lan­dii i Nor­we­gii.

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej