logo_amperserif

Każ­dy klu­bo­wicz ma moż­li­wość zbie­ra­nia punk­tów przy każ­do­ra­zo­wo zro­bio­nych zaku­pach, gdzie 1 punkt rów­na się 1 zło­tów­ce, a następ­nie ich wymia­ny na nagro­dę. Uczest­nic­two w klu­bie jest bez­płat­ne. Człon­ko­wie klu­bu są na bie­żą­co infor­mo­wa­ni o ofer­tach spe­cjal­nych, zapro­sze­niach i modo­wych inspi­ra­cjach poprzez H&M Club New­slet­ter oraz Club News.

Wyjazd na festi­wa­le Coachel­la oraz Roskil­de, wyciecz­ka dla dwóch osób na pokaz kolek­cji pro­jek­tan­ta w Nowym Jor­ku, kola­cja w mod­nej restau­ra­cji, zwie­dza­nie naj­waż­niej­szych obiek­tów, dedy­ko­wa­ne zaku­py ze sty­li­stą, udział w przed­pre­mie­ro­wych, eks­klu­zyw­nych zaku­pach kolek­cji pro­jek­tan­ta oraz wie­le innych eks­cy­tu­ją­cych moż­li­wo­ści – to wszyst­ko, i wie­le wię­cej, tyl­ko w H&M Club.

 

Jeste­śmy dum­ni, że H&M Club jest już dostęp­ny w Pol­sce – wie­my, że nasi klien­ci nie mogli się go docze­kać. Naszym celem jest nagra­dza­nie lojal­nych klien­tów oraz ofe­ro­wa­nie im wyjąt­ko­wych i nie­po­wta­rzal­nych ofert, łatwo dostęp­nych dzię­ki apli­ka­cji H&M Club,” mówi Ralf Wein, Coun­try Mana­ger H&M Pol­ska.

H&M Club to i inno­wa­cyj­ny i wyjąt­ko­wy kon­cept pro­gra­mu lojal­no­ścio­we­go, a Pol­ska jest jed­nym z pierw­szych 6 wio­dą­cych ryn­ków H&M, gdzie będzie on dostęp­ny. Obec­nie pro­gram funk­cjo­nu­je w Austrii, Holan­dii, Niem­czech, Fin­lan­dii i Nor­we­gii.

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej