H&M CLUB JUŻ OD 4 MAJA W POLSCE

H&M Club, nowy program lojalnościowy dla klientów marki H&M, tworzy inspirujący świat mody, stylu i korzyści. Od ekskluzywnych wydarzeń po specjalne usługi, H&M Club pozwala również na śledzenie dedykowanych ofert oraz dostarcza wielu nowych i ekscytujących informacji zarejestrowanym użytkownikom. H&M Club jest częścią aplikacji H&M do pobrania na smartfony (Android & IOS). Wskazówki dotyczące instalacji dostępne na stronie hm.com. Od 4 maja tego roku H&M Club startuje na rynku polskim.

logo_amperserif

Każ­dy klu­bo­wicz ma moż­li­wość zbie­ra­nia punk­tów przy każ­do­ra­zo­wo zro­bio­nych zaku­pach, gdzie 1 punkt rów­na się 1 zło­tów­ce, a następ­nie ich wymia­ny na nagro­dę. Uczest­nic­two w klu­bie jest bez­płat­ne. Człon­ko­wie klu­bu są na bie­żą­co infor­mo­wa­ni o ofer­tach spe­cjal­nych, zapro­sze­niach i modo­wych inspi­ra­cjach poprzez H&M Club New­slet­ter oraz Club News.

Wyjazd na festi­wa­le Coachel­la oraz Roskil­de, wyciecz­ka dla dwóch osób na pokaz kolek­cji pro­jek­tan­ta w Nowym Jor­ku, kola­cja w mod­nej restau­ra­cji, zwie­dza­nie naj­waż­niej­szych obiek­tów, dedy­ko­wa­ne zaku­py ze sty­li­stą, udział w przed­pre­mie­ro­wych, eks­klu­zyw­nych zaku­pach kolek­cji pro­jek­tan­ta oraz wie­le innych eks­cy­tu­ją­cych moż­li­wo­ści – to wszyst­ko, i wie­le wię­cej, tyl­ko w H&M Club.

 

Jeste­śmy dum­ni, że H&M Club jest już dostęp­ny w Pol­sce – wie­my, że nasi klien­ci nie mogli się go docze­kać. Naszym celem jest nagra­dza­nie lojal­nych klien­tów oraz ofe­ro­wa­nie im wyjąt­ko­wych i nie­po­wta­rzal­nych ofert, łatwo dostęp­nych dzię­ki apli­ka­cji H&M Club,” mówi Ralf Wein, Coun­try Mana­ger H&M Pol­ska.

H&M Club to i inno­wa­cyj­ny i wyjąt­ko­wy kon­cept pro­gra­mu lojal­no­ścio­we­go, a Pol­ska jest jed­nym z pierw­szych 6 wio­dą­cych ryn­ków H&M, gdzie będzie on dostęp­ny. Obec­nie pro­gram funk­cjo­nu­je w Austrii, Holan­dii, Niem­czech, Fin­lan­dii i Nor­we­gii.

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy