Kultura

Henri Cartier-Bresson prekursorem fotoreportażu

  Hen­ri Car­tier-Bre­s­son był fran­cu­skim foto­gra­fem, któ­re­go zdję­cia pomo­gły w uzna­niu foto­gra­fii dzien­ni­kar­skiej za dzie­dzi­nę sztu­ki. Hen­ri Car­tier-Bre­s­son uro­dził się 22 sierp­nia 1908 roku we Fran­cji. Uwa­ża­ny jest za pre­kur­so­ra foto­gra­fii dzien­ni­kar­skiej. Foto­gra­fo­wał wie­le histo­rycz­nych…

Więcej