DesignStyl życia

Greenbells, czyli Twój mały kawałek natury

Doda­tek ide­al­ny dla każ­dej oso­by, któ­ra tak­że i w miej­skiej prze­strze­ni, w zaci­szu wła­sne­go domu chcia­ła­by mieć kawa­łek lasu, a przy tym nie dys­po­nu­je spo­rą prze­strze­nią, potrzeb­ną do urzą­dze­nia oran­że­rii, czy ogród­ka. Brzmi tajem­ni­czo lub…

Więcej