Wywiady

Flora Concept – nie tylko piękne kwiaty

Flo­ra Con­cept to pierw­sze takie miej­sce na mapie War­sza­wy, w któ­rym od pierw­sze­go wej­rze­nia zako­cha­ją się zarów­no miło­śni­cy kwia­tów, jak i nie­ba­nal­nych wnętrz. O nowo powsta­łej kwia­ciar­ni roz­ma­wia­my z jej wła­ści­cie­lem, Andrze­jem Sawic­kim. Dzień zaczynam…

Więcej