ModaNewsroom

A może by tak kariera w świecie mody? Najlepsze szkoły projektowania ubioru i designu na świecie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: fashionista.com, journaldesfemmes.com, contemporaryartdaily.com, pinterest.com Zawo­dy zwią­za­ne z modą cie­szą się sta­le rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Mnó­stwo zdol­nych, zde­ter­mi­no­wa­nych mło­dych ludzi two­rzy, pro­jek­tu­je i przed­sta­wia swo­je pomy­sły, licząc na to, że zosta­nie przez kogoś zauwa­żo­nych i uda im…

Więcej