KsiążkiKultura

Empik Premium przez 60 dni dla wszystkich

Na pomoc wszyst­kim, któ­rzy od kil­ku dni roz­kosz­nie oko­pu­ją się w zaci­szu wła­sne­go domu i sta­ra­ją się prze­or­ga­ni­zo­wać swo­je życie, dzie­ląc je pomię­dzy pry­wat­ne a zawo­do­we, z pomo­cą przy­cho­dzi Empik.  W cią­gu naj­bliż­szych dwóch  miesięcy…

Więcej