KsiążkiKultura

Empik Premium przez 60 dni dla wszystkich

Na pomoc wszystkim, którzy od kilku dni rozkosznie okopują się w zaciszu własnego domu i starają się przeorganizować swoje życie, dzieląc je pomiędzy prywatne a zawodowe, z pomocą przychodzi Empik. 

W ciągu najbliższych dwóch  miesięcy każdy będzie mógł skorzystać z szerokiego pakietu korzyści Empik Premium – bez jakichkolwiek opłat! Co to oznacza? To darmowy dostęp do bazy ponad 11 tysięcy audiobooków i e‑booków oraz słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Dzięki temu spędzanie czasu w domu i domowe aktywności staną się nie tyle nużącym obowiązkiem, co przyjemnością. Aby aktywować swój darmowy kod wystarczy wejść na stronę: www.empik.com/czas-w-domu.

Empik Premium przez 60 dni dla wszystkich

To jed­nak nie wszyst­ko – pakiet Empik Pre­mium obej­mu­je tak­że bez­piecz­ną, dar­mo­wą dosta­wę zamó­wień kurie­rem oraz do pacz­ko­ma­tów, a tak­że spe­cjal­ne ofer­ty gier plan­szo­wych, ksią­żek, fil­mów, sprzę­tu spor­to­we­go oraz innych pro­duk­tów na stro­nie inter­ne­to­wej Empik.com.

Co wię­cej, w tym szcze­gól­nym okre­sie Empik pod­jął się orga­ni­za­cji e‑spotkań autor­skich, zapra­sza­jąc wszyst­kie dzie­ci na warsz­ta­ty nauko­we onli­ne.  Kolej­no, przez trzy dni począw­szy od  24 do 26 mar­ca o godz. 18:00 na pro­fi­lu Empi­ku na Face­bo­oku będzie moż­na śle­dzić na żywo spo­tka­nia z Kata­rzy­ną Puzyń­ską, Jani­ną Bąk i Anną Fic­ner-Ogo­now­ską, gdzie autor­ki opo­wie­dzą nie tyl­ko o swo­ich naj­now­szych publi­ka­cjach, ale odpo­wie­dzą na pyta­nia zada­wa­ne w komen­ta­rzach. 

Co wię­cej, inter­ne­to­wy sklep empik.com nadal dzia­ła bez zmian, dzię­ki cze­mu zamó­wi­cie swo­je ulu­bio­ne pro­duk­ty czy pozy­cje książ­ko­we za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej i apli­ka­cji mobil­nej. Każ­da z paczek wysy­ła­na jest wie­lo­ma kana­ła­mi, m.in. kurie­rem, bez­po­śred­nio do domu oraz do pacz­ko­ma­tu, z jed­no­cze­snym zasto­so­wa­niem sze­re­gu pro­ce­dur sani­tar­nych i środ­ków bez­pie­czeń­stwa. 

Czy ktoś powie­dział, że spę­dza­nie cza­su w domu może być nudne?

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Gra­fi­ka: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy