UrodaWłosy

Innowacyjna prostownica Dyson Corrale

Od same­go począt­ku fir­ma Dyson, zało­żo­na przez James’a Dyso­na jest syno­ni­mem inno­wa­cji, naj­now­szej tech­no­lo­gii i przy­szło­ści, wciąż podą­ża­jąc naprzód i wyprze­dza­jąc inne mar­ki o krok. Tak­że w kwe­stii beau­ty – od nie­speł­na deka­dy, Dyson bada…

Więcej