UrodaWłosy

Innowacyjna prostownica Dyson Corrale

Od samego początku firma Dyson, założona przez James’a Dysona jest synonimem innowacji, najnowszej technologii i przyszłości, wciąż podążając naprzód i wyprzedzając inne marki o krok. Także w kwestii beauty – od niespełna dekady, Dyson bada włosy i inwestuje miliony funtów w laboratoria włosów na całym świecie, zatrudniając tysiące naukowców, inżynierów i stylistów.

 

Innowacyjna prostownica Dyson Corrale

Naj­now­szy pro­dukt do pie­lę­gna­cji wło­sów mar­ki Dyson zapre­zen­to­wa­ny przez zało­ży­cie­la mar­ki 10 mar­ca pod­czas trans­mi­sji live z Pary­ża, powstał z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych tech­no­lo­gii i jest efek­tem wie­lo­let­nich badań nad struk­tu­rą i wła­ści­wo­ścia­mi wło­sów – to wyjąt­ko­wa pro­stow­ni­ca Dyson Cor­ra­le z ela­stycz­ny­mi płyt­ka­mi, któ­ra w mniej­szym stop­niu pole­ga na cie­ple – a wszyst­ko po to, aby chro­nić Two­je wło­sy każ­de­go dnia, zapew­nia­jąc Two­jej fry­zu­rze gład­kie i lśnią­ce wykończenie.

Cała gama pro­duk­tów do sty­li­za­cji wło­sów Dyson cie­szy się uzna­niem sty­li­stów, influ­en­ce­rów, a tak­że kobiet na całym świe­cie. Tym razem do „rodzi­ny” inno­wa­cyj­nych sprzę­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów, tj. suszar­ki Dyson Super­so­nic i i Dyson Airw­rap Sty­ler dołą­czy­ła rów­nie ewo­lu­cyj­na pro­stow­ni­ca do wło­sów – Dyson Cor­ra­le. Co wię­cej, jako pierw­szy pro­stow­ni­ca na świe­cie wyko­rzy­stu­je opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gię ela­stycz­nych pły­tek wyko­na­nych ze sto­pu mie­dzi i man­ga­nu, któ­re zbie­ra­jąc wło­sy dopa­so­wu­ją swój kształt, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc im pre­cy­zyj­ną sty­li­za­cję i redu­ku­jąc ich uszko­dze­nia o poło­wę. Dodat­ko­wą zale­tą pro­stow­ni­cy jest fakt, że dzię­ki 4‑ogniwowej bate­rii lito­wo-jono­wej, któ­ra ładu­je się w peł­ni w zale­d­wie 70 minut, sprzęt pozo­sta­je bez­prze­wo­do­wy, a efekt sty­li­za­cji niczym pro­sto z salo­nu, możesz teraz uzy­skać szyb­ciej i to w dowol­nym miej­scu i cza­sie. 

Jed­ną z wie­lu zalet pro­stow­ni­cy Dyson Cor­ra­le jest wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii ela­stycz­nych pły­tek. Dzię­ki niej, w prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych pro­stow­nic, uni­ka­to­we płyt­ki wygi­na­ją się wokół wło­sów dopa­so­wu­jąc się do kształ­tu każ­de­go pasma, dokład­nie je zbie­ra­jąc i zapew­nia­jąc więk­szą kon­tro­lę nad sty­li­za­cją wło­sów. W dodat­ku, rów­no­mier­nie roz­kła­da­ją  na kosmy­ku wło­sów zarów­no cie­pło, jak  i napię­cie, dzię­ki cze­mu może­my uzy­skać per­fek­cyj­ny efekt, z jed­no­cze­snym wyko­rzy­sta­niem mniej­szej tem­pe­ra­tu­ry, a tym samym zre­du­ko­wać uszko­dze­nia wło­sów o poło­wę. Co wię­cej, kra­wę­dzie pły­tek Dyson Cor­ra­le mają wła­ści­wo­ści joni­zu­ją­ce, co zapew­nia wło­som ela­stycz­ność i ogra­ni­cza ich elek­try­zo­wa­nie się. Nie masz poję­cia, jak bez­piecz­nie dobrać tem­pe­ra­tu­rę? Dyson Cor­ra­le zro­bi to za Cie­bie, bowiem zin­te­gro­wa­ny sys­tem czuj­ni­ków regu­lu­je tem­pe­ra­tu­rę pły­tek nawet do 100 razy na sekun­dę, dzię­ki cze­mu nigdy nie prze­kro­czysz usta­wio­nej tem­pe­ra­tu­ry. 

Prostownica Dyson Corrale

Pro­stow­ni­ca Dyson Cor­ra­le to mniej uszko­dzeń, wię­cej moż­li­wo­ści i widocz­ny efekt zdrow­szych wło­sów. Wszyst­ko dzię­ki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i opty­mal­ne­mu połą­cze­niu cie­pła, napię­cia i naci­sku, któ­re zapew­nia dosko­na­łą sty­li­za­cję w domo­wym zaci­szu. Teraz, dzię­ki  bez­prze­wo­do­wej pro­stow­ni­cy, możesz pro­sto­wać wło­sy na łóż­ku, czy spa­ce­ru­jąc swo­bod­nie po miesz­ka­niu i uzy­skać efekt, jaki tyl­ko chcesz: czy to pro­ste, lśnią­ce wło­sy, sprę­ży­ste loki, łagod­ne fale bądź natu­ral­ne beach waves.

Inno­wa­cyj­na pro­stow­ni­ca Dyson Cor­ra­le jest już dostęp­na na stro­nie dyson.pl, a w naj­bliż­szym cza­sie tak­że w ofi­cjal­nych skle­pach Dyson i u auto­ry­zo­wa­nych partnerów.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy