UrodaZdrowie

Dieta ketogeniczna – czy warto ją stosować?

W świe­cie diet odchu­dza­ją­cych die­ta keto­ge­nicz­na (keto­no­wa) zde­cy­do­wa­nie przy­cią­ga uwa­gę. Jej głów­nym zało­że­niem jest małe spo­ży­cie węglo­wo­da­nów w sto­sun­ku do duże­go spo­ży­cia tłusz­czów (nawet 70–90% ener­gii dostar­cza­nej wraz z posił­ka­mi pocho­dzi z tłusz­czu). Nie­któ­re z…

Więcej