Uroda

Detoks od makijażu - korzyści dla skóry i umysłu

Jeśli nale­żysz do tych szczę­śliw­ców, któ­rzy swo­ją codzien­ną pra­cę mogą wyko­ny­wać w zaci­szu wła­sne­go domu, zapew­ne zmi­ni­ma­li­zo­wa­łaś, bądź zre­zy­gno­wa­łaś w ogó­le ze swo­je­go codzien­ne­go maki­ja­żu. Taki detoks od maki­ja­żu może dać nam napraw­dę bar­dzo wiele,…

Więcej