Styl życiaVers24 Bloguje

Biały, czy czarny łabędź? - Poznajcie balet

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: Pixabay.com Pra­wie każ­da kobie­ta mia­ła w swo­im życiu taki etap, kie­dy marzy­ła o byciu balet­ni­cą. Obok aktor­ki, czy pio­sen­kar­ki jest to zawód, któ­ry naj­czę­ściej poja­wia się w odpo­wie­dziach małych dziew­czy­nek na pyta­nie…

Więcej