Styl życiaVers24 Bloguje

Biały, czy czarny łabędź? – Poznajcie balet

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: Pixabay.com

Biały, czy czarny łabędź? - Poznajcie balet

Bia­ły, czy czar­ny łabędź? – Poznaj­cie balet

Pra­wie każ­da kobie­ta mia­ła w swo­im życiu taki etap, kie­dy marzy­ła o byciu balet­ni­cą. Obok aktor­ki, czy pio­sen­kar­ki jest to zawód, któ­ry naj­czę­ściej poja­wia się w odpo­wie­dziach małych dziew­czy­nek na pyta­nie ‘Co chcą robić w przy­szło­ści’. Za każ­dym razem, kie­dy mam oka­zję oglą­dać balet, gdzieś z tyłu gło­wy bar­dzo żału­ję, że te 13 lat temu moja mama nie zapi­sa­ła mnie na lek­cje, dzię­ki któ­rym mogła­bym kie­dyś poru­szać się jak tan­cer­ki na sce­nie. Zwin­ne, deli­kat­ne ruchy, repre­zen­ta­cyj­ne figu­ry tanecz­ne, pięk­nie wyrzeź­bio­ne mię­śnie, szczu­pła syl­wet­ka… któ­ra z nas o tym nie marzy? Jed­nak każ­dy z nas już nie raz się prze­ko­nał o tym, że w życiu nie ma nic za dar­mo.

Za sukces trzeba płacić wysoką cenę – jak wysoka jest ona w świecie baletu?

Balet moż­na tań­czyć wyłącz­nie dla przy­jem­no­ści, rekre­acyj­nie, lub inten­syw­nie, z zamia­rem powią­za­nia z nim swo­jej przy­szło­ści. Aby zostać pro­fe­sjo­nal­ną balet­ni­cą, trze­ba zacząć ćwi­czyć w bar­dzo mło­dym wie­ku. Rodzi­ce zapi­su­ją swo­je pocie­chy do szkół bale­to­wych, kie­dy te mają zale­d­wie po kil­ka lat. Tyl­ko w ten spo­sób moż­na dzie­ci odpo­wied­nio roz­cią­gnąć, by póź­niej były w sta­nie wyko­nać odpo­wied­nie figu­ry. Balet jest nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cy. Dys­cy­pli­na, samo­kon­tro­la i deter­mi­na­cja są nie­zbęd­ne do prze­trwa­nia a tak­że osią­gnię­cia cze­goś w tej dzie­dzi­nie.

Kie­dy już o prze­trwa­niu mowa, nale­ży wspo­mnieć, że karie­ra balet­ni­cy nie trwa dłu­go. Cały czas poja­wia­ją się mło­de, uta­len­to­wa­ne tan­cer­ki, któ­re zaj­mu­ją miej­sce tych bar­dziej doświad­czo­nych. Takie sytu­acje czę­sto powo­du­ją nasi­la­nie się zazdro­ści, czy kon­ku­ren­cji. Dziew­czy­ny, któ­re są słab­sze, mniej odpor­ne na zno­sze­nie takich sytu­acji, po pro­stu odpa­da­ją.

Jed­ną z naj­waż­niej­szych kwe­stii jest wpływ bale­tu na cia­ło. Bar­dzo czę­stym pro­ble­mem jest nacisk jaki balet­ni­ce kła­dą na sto­py wyko­nu­jąc ukła­dy w puen­tach. Skut­ku­je to otar­cia­mi, poła­ma­ny­mi paznok­cia­mi, czy nawet defor­ma­cja­mi stóp. Nie­zwy­kle łatwo jest o pro­ble­my z krę­go­słu­pem, któ­re mogą wystą­pić jako rezul­tat nie­wła­ści­wie prze­pro­wa­dza­nych tre­nin­gów, prze­pra­co­wa­nia, czy też nie­od­po­wied­niej die­ty. Czę­sty­mi ura­za­mi są wszel­kie nad­cią­gnię­cia mię­śni, czy po pro­stu kon­tu­zje.

Oglą­da­jąc wido­wi­sko bale­to­we nie zda­je­my sobie spra­wy jak wie­le cięż­kiej pra­cy wyma­ga zapa­mię­ta­nie, wyćwi­cze­nie oraz dopro­wa­dze­nie do per­fek­cji każ­de­go ele­men­tu ukła­du. Pro­fe­sjo­nal­ne tan­cer­ki, poza codzien­ny­mi, wie­lo­go­dzin­ny­mi tre­nin­ga­mi bar­dzo czę­sto spę­dza­ją rów­nież spo­ro cza­su na siłow­ni, a te, któ­re szczu­plut­kiej syl­wet­ki z natu­ry nie mają, prze­strze­ga­ją dodat­ko­wo restryk­cyj­nej die­ty.

Jesz­cze nie­daw­no całym świa­tem wstrzą­snął film „Czar­ny łabędź” Dar­re­na Aro­no­fsky­’e­go. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla jego kina moty­wy – obse­sja cia­ła, dąże­nie do per­fek­cji zosta­ją tym razem ulo­ko­wa­ne w śro­do­wi­sku bale­to­wym. Poza fabu­łą, moją uwa­gę zwró­ci­ły (w pewien spo­sób z pew­no­ścią wyol­brzy­mio­ne) pro­ble­my, z któ­ry­mi musia­ły zma­gać się boha­ter­ki fil­mu pod­czas codzien­nych prób i przy­go­to­wań do wystę­pów.

Pra­gnąc połą­czyć swo­ją przy­szłość z bale­tem, trze­ba być sil­nym psy­chicz­nie, przy­go­to­wa­nym na cięż­ką pra­cę i duże poświę­ce­nie. Bez wąt­pie­nia nie jest to zawód dla wszyst­kich, tyl­ko nie­licz­ni speł­nia­ją kry­te­ria dzię­ki któ­rym mogli­by zaist­nieć w bale­cie.

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *