Moda

Cutler and Gross - marka dla indywidualistów

Gdy nie­któ­rzy szu­ka­ją naj­now­szych tren­dów w oku­la­rach sło­necz­nych, inni pre­fe­ru­ją odkry­wa­nie uni­kal­nych marek. Jed­nak odna­le­zie­nie niszo­wej mar­ki to tyl­ko począ­tek podró­ży. Pyta­nie brzmi, czy war­to zain­we­sto­wać w parę opra­wek od mniej zna­nej mar­ki? W takich…

Więcej