Moda

Cutler and Gross – marka dla indywidualistów

Gdy niektórzy szukają najnowszych trendów w okularach słonecznych, inni preferują odkrywanie unikalnych marek. Jednak odnalezienie niszowej marki to tylko początek podróży. Pytanie brzmi, czy warto zainwestować w parę oprawek od mniej znanej marki? W takich sytuacjach warto zaufać ekspertom.

 

Cutler and Gross - marka dla indywidualistów

Cutler and Gross – mar­ka dla indywidualistów

Jed­nym z takich wyjąt­ko­wych bran­dów jest Cutler and Gross - mar­ka dla indy­wi­du­ali­stów, gdzie każ­dy model wyróż­nia się drob­ny­mi deta­la­mi dzię­ki ręcz­nej pro­duk­cji. Choć ich opraw­ki nie zawsze są natych­miast roz­po­zna­wal­ne, oso­by noszą­ce oku­la­ry Cutler and Gross od razu przy­cią­ga­ją uwa­gę. Pame­la Pawe­lec, zało­ży­ciel­ka salo­nu OOPAWELEC, przed­sta­wia tę mar­kę jako eks­pert w dzie­dzi­nie oku­la­rów słonecznych.

Pamela Pawelec

Zało­ży­ciel­ka salo­nu OOPAWELEC – Pame­la Pawelec

Bra­ko­wa­ło mi w moim asor­ty­men­cie mar­ki, któ­ra speł­ni potrze­by osób cenią­cych indy­wi­du­alizm w oku­la­rach, łącząc go z jako­ścią i mini­ma­li­zmem. Cutler & Gross to ręcz­nie wyko­na­ne oku­la­ry, któ­re nie krzy­czą moc­nym logo. Zwra­ca uwa­gę wyko­na­nie i deta­le” – komen­tu­je Pame­la Pawe­lec.

Cutler and Gross, mar­ka zro­dzo­na z przy­jaź­ni dwóch wizjo­ner­skich opty­ków w 1969 roku, łączy w sobie gust z tech­ni­ką. Ich opraw­ki, defi­niu­ją­ce na nowo modę, przy­cią­ga­ją uwa­gę osób wpły­wo­wych w dzi­siej­szej kul­tu­rze pop – arty­stów, gwiazd roc­ka i człon­ków rodzi­ny kró­lew­skiej. Cutler and Gross to mar­ka dla osób, któ­re chcą, aby oku­la­ry były inte­gral­ną czę­ścią ich wyjąt­ko­we­go wize­run­ku. Nie ma więc nic dziw­ne­go, że noszą je takie iko­ny jak Sam Smith, Bill Nighy, Oscar Isa­ac, Anna Tay­lor Joy i Daniel Cra­ig, oraz Rói­sín Mur­phy. Korzy­sta­jąc z wło­skie­go rze­mio­sła, każ­dy z mode­li opo­wia­da histo­rię dro­bia­zgo­wych deta­li i bez­gra­nicz­nej pasji, trans­for­mu­jąc twa­rze i defi­niu­jąc pokolenia.

Cutler and Gross - marka dla indywidualistów

Cutler and Gross – mar­ka dla indywidualistów

Jakość to podstawa

Od pierw­sze­go skle­pu do dziś, Cutler and Gross pozo­sta­je syno­ni­mem nie­zrów­na­nej jako­ści i ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa, kształ­tu­jąc przy­szłość oku­la­rów z każ­dą opraw­ką. Zało­ży­cie­le mar­ki nie tyl­ko pro­du­ko­wa­li oku­la­ry – byli archi­tek­ta­mi optycz­ny­mi, któ­rzy dąży­li do stwo­rze­nia pro­duk­tu tak kul­to­we­go, że żad­ne zewnętrz­ne logo ani moc­ny bran­ding nie były potrzeb­ne. Dziś pro­duk­cja odby­wa się we Wło­szech, w oto­cze­niu maje­sta­tycz­nych Dolo­mi­tów, gdzie każ­da opraw­ka prze­cho­dzi przez meto­dycz­ną obrób­kę poprzez 42 odręb­ne pro­ce­du­ry, zapew­nia­jąc dosko­na­łość, któ­ra prze­trwa pró­bę czasu.

Cutler and Gross - marka dla indywidualistów

Cutler and Gross – mar­ka dla indywidualistów

Mniej znaczy więcej

W oku­la­rach Cutler and Gross pre­cy­zja ręcz­ne­go wyko­na­nia spo­ty­ka się z suro­wym pięk­nem zasa­dy “mniej zna­czy wię­cej”. Każ­da para opo­wia­da uni­kal­ną histo­rię poprzez drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści i pro­ste, suro­we kra­wę­dzie, któ­re doda­ją cha­rak­te­ru. Wyko­rzy­stu­jąc zawia­sy zabez­pie­czo­ne odsło­nię­ty­mi szpil­ka­mi, oku­la­ry Cutler and Gross łączą funk­cjo­nal­ność z desi­gnem. Nie ma tu dwóch iden­tycz­nych opra­wek, dzię­ki cze­mu każ­da para ema­nu­je nie­po­wta­rzal­nym cha­rak­te­rem. Wyko­na­ne w pro­ce­sie 24-godzin­ne­go bęb­no­wa­nia w drew­nia­nych becz­kach, opraw­ki zachwy­ca­ją czy­sty­mi, zde­fi­nio­wa­ny­mi kra­wę­dzia­mi, pod­czas gdy pre­mium soczew­ki gwa­ran­tu­ją nie­spo­ty­ka­ną przejrzystość.

To mar­ka, któ­rej wyjąt­ko­we DNA sta­no­wi o jej uni­kal­nym cha­rak­te­rze. To gwa­ran­cja jako­ści i pre­cy­zji w każ­dym deta­lu. Teraz dzię­ki poja­wie­niu się Cutler and Gross w selek­cji OOPAWELEC, pol­scy miło­śni­cy mody oku­la­ro­wej mogą bli­żej poznać tę markę.

Świadome życie: klucz do pełniejszego i szczęśliwszego życia

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24

Komentarze

komentarzy