NewsroomUroda

Nowość Sampar: Crazy Cream

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Nawil­ża­ją­cy krem kolo­ry­zu­ją­cy, udo­sko­na­la­ją­cy cerę z fil­trem UV Ide­al­ne połą­cze­nie kom­for­tu, wydaj­no­ści i tech­no­lo­gii mar­ki SAMPAR znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w nowym kre­mie… Cra­zy Cre­am to: 1. Bia­ły krem, któ­re­go kolor poja­wia się jak za dotknięciem…

Więcej