Nowość Sampar: Crazy Cream

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

650Crazy Cream

Nawil­ża­ją­cy krem kolo­ry­zu­ją­cy, udo­sko­na­la­ją­cy cerę z fil­trem UV
Ide­al­ne połą­cze­nie kom­for­tu, wydaj­no­ści i tech­no­lo­gii mar­ki SAMPAR znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w nowym kre­mie… Cra­zy Cre­am to:

1. Bia­ły krem, któ­re­go kolor poja­wia się jak za dotknię­ciem magicz­nej różdż­ki! Kosme­tyk udo­sko­na­la cerę i wyrów­nu­je jej kolo­ryt, pozo­sta­wia­jąc efekt natu­ral­nej skó­ry, któ­ra nie sza­rze­je w cią­gu dnia.

2. Nie­wia­ry­god­nie lek­ki krem, któ­ry nawil­ża skó­rę!

3. Ele­ganc­ki, tech­no­lo­gicz­nie zaawan­so­wa­ny krem, któ­ry sty­mu­lu­je natu­ral­ne mecha­ni­zmy skó­ry chro­nią­ce ją przed przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV, a tak­że prze­ciw­dzia­ła pro­ce­som jej for­to­sta­rze­nia!

Dzię­ki for­mu­le boga­tej w zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie aktyw­ne skład­ni­ki: Mikro­pig­men­ty udo­sko­na­la­ją cerę pozo­sta­wia­jąc sub­tel­ny efekt „nude”, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu sku­tecz­no­ści aktyw­nych skład­ni­ków. Nawil­ża­ją­cy kom­pleks Hydro­com­plex poma­ga rege­ne­ro­wać i wzmac­niać płaszcz hydro­li­pi­do­wy skó­ry, a co za tym idzie utrzy­mać jej ela­stycz­ność, jędr­ność i poziom nawil­że­nia. SSP (Smart Sun Pre­ven­tion) dzia­ła jak tar­cza ochron­na w samym ser­cu komó­rek, chro­ni DNA, wzmac­nia natu­ral­ne mecha­ni­zmy skó­ry chro­nią­ce ją przed: pro­mie­nio­wa­niem UV, szko­dli­wym wpły­wem pro­mie­ni sło­necz­nych oraz pro­ce­sa­mi jej foto­sta­rze­nia. Ade­no­zy­na natu­ral­nie sty­mu­lu­je dotle­nia­nie komór­ko­we oraz syn­te­zę kola­ge­nu, ela­sty­ny i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Eks­trakt z kasz­ta­now­ca zwy­czaj­ne­go redu­ku­je zaczer­wie­nie­nia skó­ry.

Kolej­ne powo­dy dla któ­rych war­to zwa­rio­wać na jego punk­cie? Łatwa i deli­kat­na apli­ka­cja; sub­tel­ny i kuszą­cy zapach; opa­ko­wa­nie w sys­te­mie air­less gwa­ran­tu­ją­ce wyso­ką jakość oraz zacho­wa­nie wła­ści­wo­ści kosme­ty­ku przez cały czas jego użyt­ko­wa­nia. Pro­dukt dostęp­ny jest w dwóch odcie­niach: jasnym/ciemnym.

For Vers-24, War­saw

_____

DOSTĘPNY:
sephora.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy