ModaNewsroom

Idealny biustonosz? Made in Poland

Corin, zna­ny pro­du­cent eks­klu­zyw­nej bie­li­zny, zakoń­czył pra­cę nad pro­jek­tem o ogól­no­pol­skim, jeśli nie świa­to­wym, wymia­rze. Bada­nia nad biu­sto­no­szem ide­al­nym mają bowiem przede wszyst­kim wymiar spo­łecz­ny. A wszyst­ko zaczę­ło się od stwo­rze­nia prze­strzen­ne­go mode­lu 3D tor­su kobie­ty i wir­tu­al­ne­go zmie­rze­nia punk­tów naci­sku na powierzch­ni mode­lu ludz­kie­go ciała…

Więcej