KsiążkiKultura

Encyklopedia póz modelki Coco Rochy

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: fashiongonerogue.com, fastcocreate.com „Kie­dy Ste­ven Sebring zapro­po­no­wał mi zro­bie­nie ency­klo­pe­dii 1000 póz, ode­bra­łam to jako wyzwa­nie, a ja od zawsze bar­dzo lubi­łam wszel­kie wyzwa­nia. Dla­te­go odpo­wiedź mogła być tyl­ko jed­na, oczy­wi­ście twierdząca”. …

Więcej