ModaSztuka

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im nazwi­skiem i nie uni­ka współ­prac z naj­po­pu­lar­niej­szy­mi sie­ciów­ka­mi (m.in. H&M…

Więcej