Uroda

ChitoneCare – hydrożel w codziennej pielęgnacji

Hydro­że­le chi­to­za­no­we Chi­to­Ve­lum PRO to magicz­ny pro­dukt wyko­rzy­sty­wa­ny w pro­duk­tach kosme­tycz­nych i opa­trun­ko­wych w dwóch warian­tach: Chi­to­Ve­lum® (chi­to­zan + woda + kwas orga­nicz­ny np. mle­ko­wy) oraz opa­ten­to­wa­ne­go Chi­to­Ve­lum® PRO (chi­to­zan + woda + dwu­tle­nek węgla).…

Więcej