JedzenieZdrowie

Czym jest szałwia hiszpańska?

Szał­wia hisz­pań­ska (nasio­na chia) pocho­dzi z tere­nów Mek­sy­ku oraz Gwa­te­ma­lii. Tak jak w przy­pad­ku wie­lu innych cen­nych roślin, zosta­ła odkry­ta przez Azte­ków. Czę­ścią rośli­ny, któ­ra zasłu­gu­je na  szcze­gól­ną uwa­gę są nasio­na, mają oko­ło 2 mm…

Więcej