ModaTrendy

Pokaz kolekcji Chanel wiosna 2016

Karl Lager­feld lubi zaska­ki­wać. Jego poka­zy nie przy­po­mi­na­ją żad­nych innych, nie tyl­ko pod wzglę­dem pre­zen­to­wa­nych kre­acji, ale przede wszyst­kim nie­co­dzien­nych sce­no­gra­fii. Tym razem prze­niósł nas na lot­ni­sko. Oczy­wi­ście nie dosłow­nie. Pary­ski Grand Pala­is został prze­mie­nio­ny…

Więcej