UrodaZdrowie

Błędy popełniane na diecie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Począ­tek roku, nowe pla­ny i posta­no­wie­nia. Nie­wąt­pli­wie są to pozy­tyw­ne zacho­wa­nia, każ­dy moment jest dobry na to, żeby zmie­nić coś w swo­im życiu. Klu­by fit­ness i siłow­nie obec­nie prze­cho­dzą istne…

Więcej