Exclusive

Rozmowa z Kamilą Burchardt

Kami­la Bur­chardt to kre­atyw­na i przed­się­bior­cza dziew­czy­na, któ­ra na swo­im kon­cie ma już dwa wiel­kie suk­ce­sy – sklep z rośli­na­mi Plan­ta­rium oraz mar­kę jubi­ler­ską Lenoa. Este­ty­ka, któ­rą two­rzy wokół sie­bie i w swo­ich biz­ne­sach inspi­ru­je tysią­ce ludzi. Wła­śnie otwo­rzy­ła nowy butik na Moko­tow­skiej, naj­mod­niej­szej uli­cy w War­sza­wie. W nim znaj­dzie­my rośli­ny i akce­so­ria do wnę­trza oraz prze­pięk­ną biżu­te­rię, któ­rej nie może się oprzeć żad­ne kobie­ce oko.

- Nat Kontraktewicz

 

Więcej