Uroda

Baby botox - czym jest i jakie daje efekty

Baby botox to rodzaj zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, któ­ry daje dobre efek­ty w posta­ci roz­pro­sto­wa­nia i wypeł­nie­nia powsta­łych na skó­rze zmarsz­czek. W prze­ci­wień­stwie do zwy­kłe­go botok­su, może­my ocze­ki­wać bar­dziej natu­ral­ne­go efek­tu. Po baby botox…

Więcej