Uroda

Baby botox – czym jest i jakie daje efekty

Baby botox to rodzaj zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, który daje dobre efekty w postaci rozprostowania i wypełnienia powstałych na skórze zmarszczek. W przeciwieństwie do zwykłego botoksu, możemy oczekiwać bardziej naturalnego efektu.

Baby botox - czym jest i jakie daje efekty

Zdję­cia: Mathil­de Lan­ge­vin z Unsplash

Po baby botox war­to się­gnąć wte­dy, gdy chce­my pozbyć się widocz­nych zmarsz­czek, ale oba­wia­my się utra­ty rucho­mo­ści mię­śni i zabu­rze­nia dotych­cza­so­wej mimi­ki twa­rzy. Z botok­sem w wer­sji mini nie musi­my się o to mar­twić! To tak­że dobry spo­sób, aby unik­nąć spo­rych bruzd w przyszłości.

Co to jest baby botox

Pod­czas zabie­gu baby boto­xu sto­so­wa­na jest tok­sy­na botu­li­no­wa, ale w roz­cień­czo­nej wer­sji. Dodat­ko­wo ostrzy­ki­wa­ne pre­pa­ra­tem są war­stwy skó­ry wła­ści­wej, a nie głę­bo­ko w mię­sień. W efek­cie skó­ra sta­je się nie­co mniej rucho­ma, ale nie zosta­je zabu­rzo­na natu­ral­na mimi­ka twarzy.

Ta meto­da jest rów­nież bar­dziej bez­piecz­na niż wypeł­nia­nie twa­rzy zwy­kłym botok­sem w kla­sycz­ny spo­sób. Powo­du­je mniej dzia­łań nie­po­żą­da­nych, ale z racji, że mniej­sze jest osła­bie­nie miej­sco­we mię­śni – może­my spo­dzie­wać się tak­że mniej spek­ta­ku­lar­nych efek­tów. 

Baby botox – efekty

Decy­du­jąc się na zabieg baby botox może­my spo­dzie­wać się wygła­dze­nia zmarsz­czek, na przy­kład na czo­le lub kurzych łapek w oko­li­cach oczu. Skó­ra wyglą­da mło­dziej – jest bar­dziej sprę­ży­sta i zre­ge­ne­ro­wa­na. Ewen­tu­al­ny gry­mas, na przy­kład lwia zmarszcz­ka, nie jest wygła­dzo­ny zupeł­nie, ale o wie­le mniej widocz­ny, a co za im idzie powo­du­je też mniej widocz­ne bruz­dy. Efek­ty jest natu­ral­ny, a dla osób trze­cich nie­mal zupeł­nie nie­zau­wa­żal­ny. Z baby boto­xu moż­na tak­że korzy­stać pro­fi­lak­tycz­nie, aby unik­nąć powsta­wa­nia zmarsz­czek w naj­bar­dziej nara­żo­nych na to miej­scach w przy­szło­ści. Nie spraw­dzi się on jed­nak na przy­kład w lecze­niu bruksizmu.

Cena baby botoxu 

Cena baby boto­xu zale­ży od reno­my gabi­ne­tu, w jakim wyko­nu­je­my zabieg, a tak­że ilo­ści wstrzyk­nię­te­go pre­pa­ra­tu. Zwy­kle jed­nak wyno­si od 500 do 800 zł za jeden obszar. Efek­ty jed­ne­go zabie­gu widocz­ne są nie­mal od razu. Baby botox utrzy­mu­je się kró­cej, niż kla­sycz­na tok­sy­na botu­li­no­wa, dla­te­go zabie­gi trze­ba powta­rzać co oko­ło 4–6 mie­się­cy. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy