NewsroomUroda

Regenerujący krem ochronny - Avène Cicalfate+

Inspi­ro­wa­ny nie­daw­nym odkry­ciem ludz­kie­go mikro­bio­mu, nowy Cical­fa­te+ rege­ne­ru­ją­cy krem ochron­ny to jesz­cze więk­sza sku­tecz­ność i szyb­sze dzia­ła­nie. Jego głów­nym zada­niem jest przy­nieść uko­je­nie powierz­chow­nym podraż­nie­niom, na któ­re nasza skó­ra nara­żo­na jest codzien­nie. Bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek ucieleśnia…

Więcej