NewsroomUroda

Regenerujący krem ochronny – Avène Cicalfate+

Inspirowany niedawnym odkryciem ludzkiego mikrobiomu, nowy Cicalfate+ regenerujący krem ochronny to jeszcze większa skuteczność i szybsze działanie. Jego głównym zadaniem jest przynieść ukojenie powierzchownym podrażnieniom, na które nasza skóra narażona jest codziennie. Bardziej niż kiedykolwiek ucieleśnia on filozofię naturalnego ukojenia skóry wrażliwej wodą termalną ze źródła Avène.

Avene Cicalfate+ Regenerujący krem ochronny

Ave­ne Cical­fa­te+ Rege­ne­ru­ją­cy krem ochronny

Pro­duk­ty linii CICALFATE wywo­łu­ją poru­sze­nie na ryn­ku od 2001 roku. Ten pio­nier w rege­ne­ra­cji skó­ry i pierw­szy pro­dukt sygno­wa­ny mar­ką Eau Ther­ma­le Avène to pro­dukt nr 11 w apte­kach. 2019 jest rokiem prze­ło­mo­we­go odkry­cia w natu­ral­nym uko­je­niu skó­ry wrażliwej.

  1. Dane IQVIA Pharmatrend International – ilościowa i wartościowa sprzedaż produktów należących do katergorii REGENERACJA SKÓRY na rynku aptecznym w Niemczech, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii i Czechach. 2018 rok.

PIERWSZY POSTBIOTYCZNY REGENERUJĄCY SKŁADNIK AKTYWNY WYIZOLOWANY Z WODY TERMALNEJ AVÈNE 

W wodzie ter­mal­nej Avène naukow­cy odkry­li nie­zwy­kłą bak­te­rię z wła­ści­wo­ścia­mi korzyst­ny­mi dla ludz­kiej skó­ry: Aqua Dolo­miae. Uni­kal­na i jedy­na w swo­im rodza­ju mikro­flo­ra Aqua Dolo­miae może prze­trwać jedy­nie w naj­głęb­szych i kry­sta­licz­nie czy­stych wodach źró­dła Avène. To wła­śnie z niej wyizo­lo­wa­no [C+-Resto­re]™, skład­nik nowej gene­ra­cji. Kla­sy­fi­ku­je­my go jako post­bio­tyk, bo pocho­dzi z żywej bak­te­rii i ma korzyst­ny wpływ na pro­ces rege­ne­ra­cji skó­ry. Jego rolą jest wspo­ma­ga­nie rege­ne­ra­cji naskór­ka. 

Ten inno­wa­cyj­ny skład­nik, wypro­du­ko­wa­ny dzię­ki zdo­by­czom bio­tech­no­lo­gii, nale­ży do nowej dzie­dzi­ny badań nauko­wych o obie­cu­ją­cym poten­cja­le dla skó­ry o nazwie postbiotyki.

OPTYMALNA SKUTECZNOŚĆ KOMPLEKS REGENERACYJNY I ANTYBAKTERYJNY

[C+-Resto­re]™ – wspo­ma­ga rege­ne­ra­cję naskórka;

[Siar­czan mie­dzi + Siar­czan cyn­ku] – ogra­ni­cza ryzy­ko namna­ża­nia się bakterii;

Woda ter­mal­na Avène – łago­dzi uczu­cie dyskomfortu.

Rege­ne­ru­ją­cy, ochron­ny i bar­dzo dobrze tole­ro­wa­ny przez każ­dy typ skó­ry, Cical­fa­te+ wyka­zu­je lep­szą sku­tecz­ność w rege­ne­ra­cji podraż­nio­nej i wraż­li­wej skó­ry o +30%1.

Kre­mo­wa kon­sy­sten­cja Cical­fa­te+ łatwo roz­pro­wa­dza się na skó­rze i two­rzy war­stwę ochron­ną, któ­ra wspo­ma­ga opty­mal­ną rege­ne­ra­cję skó­ry. Pro­dukt nie zawie­ra sub­stan­cji zapa­cho­wych i nie powo­du­je powsta­wa­nia zaskór­ni­ków oraz gwa­ran­tu­je bar­dzo dobrą tole­ran­cję skór­ną i ginekologiczną.

  1. Porównanie do Cicalfate Kremu regenerującego. Model regeneracji skóry ex vivo, skuteczność re-epitalizacji większa o 30%.

INNOWACJA CICALFATE+ REGENERUJĄCY KREM OCHRONNY DOSTĘPNY W 3 POJEMNOŚCIACH OD WRZEŚNIA 2019:

  • 100 ml – pojem­ność dla całej rodzi­ny; REKOMENDOWANA CENA: 55,35 zł
  • 40 ml – stan­dar­do­wa pojem­ność; REKOMENDOWANA CENA: 34,99 zł
  • 15 ml – pojem­ność pod­ręcz­na; REKOMENDOWANA CENA: 19,99 zł

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy