Uroda

Jaki wpływ na Twoje zdrowie mają antyoksydanty?

Anty­ok­sy­dant – magicz­ne, a ostat­nio dość nad­uży­wa­ne sło­wo, któ­re zwy­kle czę­sto sły­szy­my i przede wszyst­kim koja­rzy­my ze zdro­wiem. I wca­le się nie myli­my, bo prze­ciw­u­tle­nia­cze to sub­stan­cje nie­zbęd­ne do życia, mogą­ce zapo­bie­gać bądź spo­wal­niać uszkodzenie…

Więcej