ModaNewsroom

Ponadczasowość i pochwała minimalizmu – Ania Kuczyńska Limoncello 19

Ania Kuczyń­ska to gorą­ce nazwi­sko w świe­cie pol­skiej mody, a zara­zem jed­na z naj­bar­dziej cenio­nych, rodzi­mych pro­jek­tan­tek, któ­rą pre­sti­żo­we por­ta­le tj. Vogue.co.uk okrzyk­nę­ły już „nadzie­ją Wscho­du”. Nic dziw­ne­go, bo Kuczyń­ska od lat kon­se­kwent­nie budu­je swo­ją cha­rak­te­ry­stycz­ną…

Więcej