Styl życia

Amy Winehouse i Klub 27. O nieśmiertelności, legendzie i przeznaczeniu.

Klub 27, tak mówi się o gru­pie arty­stów, któ­rzy mając zale­d­wie 27 lat opu­ści­li ziem­ski padół. 23 lip­ca 2011 roku dołą­czy­ła do nich Amy Wine­ho­use. Sta­nę­ła obok Jima Mor­ri­so­na, Janis Joplin i Kur­ta Coba­ina. W Can­nes odby­ła się wła­śnie pre­mie­ra fil­mu o woka­li­st­ce – zapo­wia­da się obraz wyjąt­ko­wy pod wie­lo­ma wzglę­da­mi. Obraz, któ­ry pona­wia pyta­nie: Czy śmierć wiel­kich talen­tów w tak mło­dym wie­ku to feno­men świa­ta muzy­ki, klą­twa a może zwy­kły przy­pa­dek?

Więcej