Zdrowie

Dlaczego warto jeść amarantus?

Ama­ran­tus to naj­star­sza rośli­na upraw­na świa­ta, któ­ra daw­niej sta­no­wi­ła pod­sta­wę poży­wie­nia Inków, Majów i Azte­ków. Ama­ran­tus cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ki­mi war­to­ścia­mi odżyw­czy­mi i zdro­wot­ny­mi, dla­te­go zali­czo­ny został do super­żyw­no­ści (super­fo­ods). Znaj­dzie­my go w skle­pach eko­lo­gicz­nych oraz…

Więcej